EğitimGüncel Haberler

PİKTES Proje Disiplin Yönergesi

Proje Disiplin Yönergesinin bu kapsamda çalışan Türkçe-Arapça Öğreticilerine, Rehberlik Danışmanlarına, Temizlik ve Güvenlik personeline tebliğ edilmesi gerekmektedir.

Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi
(PIKTES) kapsamında Suriyeli çocuklara Türkçe öğretmek ve rehberlik yapmak amacıyla
4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde “Belirli Süreli ve Tam Zamanlı” iş sözleşmesine göre
Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/A maddesi kapsamında sözleşmeli
olarak görevlendirilen Türkçe öğreticileri ile Rehber Danışmanlardan Bakanlığımız
bünyesine öğretmen olarak atananların PIKTES kapsamında çalışmış oldukları sürelerin
hizmetten sayılıp sayılamayacağına ilişkin ilgi yazınız incelenmiştir.
Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının büyük bir bölümü, 2016
Ekim ayından bu yana 652 Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4’üncü maddesi
çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli
öğretmen istihdamı ile karşılanmaktadır.

Anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin EK-4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında:
“Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli öğretmenler üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz.
Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen
öğretmenin eşi bu öğretmene tabidir. Sözleşmeli öğretmenler, aday öğretmenler için
öngörülen adaylık sürecine tabi tutulur. Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği üç yıllık
çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde öğretmen kadrolarına
atanır. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar, bunlar
hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz.” denilmektedir.

Bu bağlamda Koordinatörlüğünüzce yürütülen proje kapsamında 4857 sayılı İş
Kanunu çerçevesinde istihdam edilen danışman ve öğreticilerin sonrasında Bakanlığımız
resmî eğitim kurumlarına 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde sözleşmeli
öğretmen olarak atanmaları halinde, proje kapsamında çalışmış oldukları sürelerin 652 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki sözleşmeli öğretmenlik süresinden sayılarak
öğretmen kadrosuna atanmak üzere gerekli üç yıllık çalışma süresinin hesabında
değerlendirilmesine, yukarıda yazılı Kanun maddesi gereğince olanak bulunmamaktadır.
Diğer taraftan MEBBİS’te öğretmenlerimizin “Emekliliğe Esas” ve “MEB’de
Kadrolu/Sözleşmeli Öğretmenliğe Esas” olmak üzere iki ayrı süre hesabı yapılmaktadır.
Kadrolu/Sözleşmeli Öğretmenliğe Esas hizmet süresinin hesabında Bakanlığımız resmî
eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A ve 4/B maddeleri
kapsamında geçirilen süreler dikkate alınmaktadır.

Madde 1- Bu yönergenin amacı, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) Koordinatörlüğü bünyesinde doğrudan veya personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımı ihalesi kapsamında istihdam edilen ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalışan personelin disiplin işlemlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu yönerge, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi kapsamında, proje merkez yönetim ofisinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak örgün ve yaygın eğitim veren okul, geçici eğitim merkezi vb. mahallerde 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında sözleşmeli olarak çalışan personeli kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu yönerge, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri ile Devlet Personel Başkanlığının 18.05.2018 tarih ve E.3425 sayılı İşçi Disiplin İşlemleri yazısı, Türkiye Avrupa Birliği Delegasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 Aralık 2018 tarihinde imzalanan Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi Sözleşmesi ve Proje kapsamında çalıştırılan personel ile imzalanan İş Sözleşmesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Tanımlar, Kurul ve Kurulun İşleyişi

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu yönergede yer alan:

a. Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

b. Geçici Eğitim Merkezi Koordinatörü: PIKTES kapsamında istihdam edilen personelin çalıştığı Geçici Eğitim Merkezi Koordinatörünü,

c. İl Proje Koordinatörü: PIKTES kapsamında 26 İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan Şube Müdürü veya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısını,

ç. İstihdam Birimi Koordinatörü: Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi İstihdam Birimi Koordinatörünü,

d. Koordinatörlük: Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) Koordinatörlüğünü,

e. Okul Müdürü: Geçici süreli öğreticilerin/temizlik ve güvenlik görevlilerinin çalıştığı okullardaki okul müdürlerini,

 

f. Personel: PIKTES kapsamında istihdam edilen Türkçe öğreticisi, Arapça öğreticisi ve rehberlik danışmanı, temizlik ve güvenlik görevlileri, proje merkez yönetim ofisinde çalışan personeli,

g. PIKTES: Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesini,

ğ. Proje Direktörü: PIKTES Direktörünü,

h. Proje Direktör Yardımcısı: PIKTES Direktör Yardımcısını,

ı. Proje Merkez Disiplin Kurulu: PIKTES kapsamında çalıştırılan personele uygulanacak disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve halleri belirlemek üzere Proje Direktörü, Proje Direktör Yardımcıları ve Disiplin Kurulu Üyelerinden oluşan Kurulu,

i. Proje Merkez Yönetimi: PIKTES merkez yönetimini,

j. Sözleşme: PIKTES kapsamında çalıştırılan personel ile imzalanan 4857 sayılı Kanun kapsamındaki İş Sözleşmesini,

İfade etmektedir.

Proje Merkez Disiplin Kurulu

Madde 5- (1) Bu yönergede yer alan hükümler çerçevesinde uygulanmak üzere, Proje kapsamında 4857 sayılı Kanuna tabi olarak çalışanlar hakkında tutulan tutanak, inceleme, soruşturma raporları, kişinin savunması ve diğer destekleyici belgelere göre verilecek disiplin cezaları, Proje Merkez Disiplin Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Proje Merkez Disiplin Kurulu, haklarında tutanak tutulan veya herhangi bir nedenle inceleme ve soruşturma yapılan çalışanlara yönelik bu Yönergenin 9’uncu maddesinde tanımlanan disiplin cezalarını vermekle yetkilidir.

(3) Bu Yönergenin 7’nci maddesinde tanımlanan disiplin cezalarında, davranışın ağırlığı ve niteliğine göre fiili işleyenler hakkında proje merkez yönetiminin ve Milli Eğitim Bakanlığının adli ve idari dava hakkı saklıdır.

(4) Disiplin Kurulu; Proje Direktörü, Proje Direktör Yardımcıları (3), İstihdam Birim Koordinatörü (1), İstihdam Birim Personeli (1), Mevzuat ve Destek Birim Koordinatörü (1), İstihdam Birim Personeli (1 Yedek) ve Eğitim Planlama Birim Koordinatörü (1 Yedek) olmak üzere 7 asil 2 yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu, Direktör veya Direktör Yardımcısı başkanlığında en az 5 kişi ile toplanır. Toplantıda çekimser oy kullanılmaz. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Disiplin Kurulu kararları kesindir. Projede istihdam edilen sendika üyesi Türkçe-Arapça öğreticileri ile Rehber Danışmanlarının disiplin iş ve işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatlarına Bağlı 10’lu İşkolunda Faaliyet Gösteren İşyerleri İşletme Toplu İş Sözleşmesinde yer alan hükümler çerçevesinde gerçekleştirilir.

(5) Kişi hakkında verilen disiplin kurulu kararı en geç 5 (beş) gün içerisinde ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğüne kişiye tebliğ edilmek üzere gönderilir.

Madde 6- (1) Bu Yönerge kapsamında ceza uygulanacak fiil ve hallerden herhangi birine aykırı hareket ettiği tespit edilen personel hakkında öncelikle çalıştıkları Okul, Kurum Müdürü/Geçici Eğitim Merkezi Koordinatörü tarafından tutanak tutularak ilgili personele ceza gerektiren davranışı veya fiili kendisine bildirilir. Ayrıca tutanak, İl Proje Koordinatörlüğüne ve Proje Merkez Yönetimine yazı ile bildirilir.

(2)Ceza gerektiren davranışın veya fillin ağırlığına göre inceleme ve soruşturma gerektiren durumlarda İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Proje Koordinatörlüğü veya Proje Merkez Disiplin Kurulu tarafından gerekli inceleme ve soruşturma yapılması için talimat verilir.

(3) İnceleme ve/veya soruşturma raporu tutulan personel hakkında yapılacak disiplin işlemleri için tüm bilgi ve belgeler, Proje Merkez Yönetimine yazılı olarak bildirilir. Proje Merkez Disiplin Kurulu tarafından belirlenen ceza, kendisine resmi yazı ile iletilir.

(4) İlgili resmi kurumlarda uygulanan mevzuat hükümlerince disiplin inceleme ve soruşturma raporlarına göre gerekli tedbirler Valilikçe alınır. İlgili mevzuat hükümlerine göre işten çıkarmayı gerekten davranış ve fiillerin tespiti halinde, Valiliğin kamu yararı ve kurum faaliyetleri gözetilerek ilgili personeli görevden alma veya açığa alma hakkı saklıdır. Bu durumda, Valilikçe yapılan işlem, Proje Merkez Disiplin Yönetimine bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Disiplin

Disiplin Cezaları

Madde 7- (1) Disiplin cezaları, hizmetlerin sağlıklı, düzenli, zamanında ve gereği gibi yürütülüp yerine getirilmesini sağlamak için kanun, sözleşme, tüzük ve yönetmeliklerin emrettiği ödevleri yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara, durumun niteliğine ve ağırlığına göre uygulanan idari yaptırımlar olup; personelin görevlerini yetki ve sorumlulukları dahilinde yerine getirmelerini sağlamak ve bu görevlilerin çalışma düzeni için sağlanan şartları ve çalışma ortamını bozucu eylemlerde bulunmalarını önlemek, yasalarla belirlenen usul ve esaslar dahilinde gereği gibi yerine getirmesi ve yürütmesi amacıyla bu Yönergenin 9’uncu maddesinde belirtilen davranış ve hallerin işlenmesi halinde 8’inci maddede tanımlanan disiplin cezalarından birisi verilir.

(2) Disiplin suçu işleyen personel hakkında, fiilin tekrar edilmesi veya suça esas davranış veya fiilde ısrar edilmesi halinde bir üst derece disiplin cezası uygulanır.

(3) Bu Yönergede yer almayan hususlarda diğer mevzuat hükümleri geçerlidir.

 

Disiplin Cezası Gerektiren Fiil ve Davranışlar

Madde 8– (1) Personelin işlemiş olduğu fiilin türü, davranış ve hallerin niteliğine göre cezayı gerektiren fiil veya fiiller hakkında, aşağıda yer alan cezalar uygulanır.

a. Sözlü Uyarı: Personelin davranışlarında daha dikkatli davranması hususunda sözlü olarak uyarılmasıdır.

b. Uyarma: Personelin görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

c. Kınama: Personelin görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.

ç. İşten Çıkartma: Personelin bir daha PIKTES Projesinde görevlendirilmemek üzere 4857 sayılı Kanundaki hükümlere uyularak iş akdinin feshedilmesidir.

(2) Disiplin cezaları, Proje Disiplin Kurulu tarafından verilir.

Disiplin Cezalarının Çeşitleri ile Ceza Uygulanacak Fiil ve Haller:

Madde 9- (1) Personele verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

A. Sözlü Uyarı:

Sözlü uyarı cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a. Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev yerini terk etmek.

b. Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak.

 

c. Personelin temsil ettiği kuruma yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak.

ç. İş saatlerinde yapması gereken işi yapmayarak özel işlerle meşgul olmak.

d. Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak.

e. Bir ay içerisinde üç defadan fazla 10 dakikayı aşacak şekilde özürsüz izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek.

B. Uyarma:

Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a. Görev sırasında amire, iş arkadaşlarına ve üçüncü kişilere kaba ve saygısız davranmak.

b. Görev dışında personelin itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak.

c. Bakanlık, proje veya çalıştığı kuruma ait araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak.

ç. Görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak.

d. Görev yerinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak.

e. Çalıştığı yerin huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak.

f. Hizmet vermek durumunda olduğu kişilerle geçerli bir neden olmaksızın yeterince ilgilenmemek veya kaba davranmak.

g. Birlikte çalışılması gereken hallerde çalışmalara katılmamak veya işbirliğini bozacak veya işi aksatacak davranışlarda bulunmak.

 

ğ. İlgisizlik ve dikkatsizlik nedeniyle yanlış veya eksik işlem yaparak veya görevin gerektirdiği işlemleri geciktirerek Kurumu zarara sokmak veya güç duruma düşürmek.

h.Mazeretsiz olarak uzaktan hizmet içi eğitimlere katılmamak, uzaktan eğitim ve öğretim faaliyetlerini icra etmemek.

ı. Kendisine verilen yetki dışında iş yapmak.

i.Kendisi ile ilgili hastalık belgelerini veya mevzuatın işverene verilmesini mecbur kıldığı evrak ve sair belge ve bilgileri işverence belirlenmiş birimlere süresi içerisinde vermemek veya bildirmemek.

j. Çalışma saatleri içerisinde çok fazla cep telefonu veya sosyal medya kullanımı nedeniyle asli görevini aksatmak, bu konuda dikkat ve özeni göstermemek.

k.Kendisine verilen işi yapmadığı halde yapmış gibi göstermek.

l.İşyerinde gördüğü tehlike oluşturma ihtimali bulunan bir durumu en yakın amirlerine veya ilgili birimlere bildirmemek.

C.Kınama:

Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a. Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak.

b.Özürsüz olarak iki gün üst üste göreve gelmemek.

c. Verilen emirlere itiraz etmek.

ç. Bakanlık, proje veya çalıştığı kuruma ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak.

d. Bakanlık, proje veya çalıştığı kuruma ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek.

e. Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak.

f. Görev sırasında amirine, görev arkadaşlarına veya öğrencilerine sözle saygısızlık etmek, hakarette bulunmak, tehdit etmek, küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak.

g. Görev sırasında itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

ğ. Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak, herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.

h. 07.04.2016 tarihli ve 6608 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı davranışlarda bulunmak.

ı. Yanıltıcı gerekçelerle mazeret veya idari izin kullanmak.

i.Şahsen karşılanması gereken giderleri Kuruma ödetmek.

j.Kasıtlı olarak üstlerine yanlış bilgi vermek veya bildirilmesi gereken hususları saklamak veya bildirmemek, teftiş ya da soruşturmalarda gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak, haklı bir neden bulunmaksızın ifade vermekten kaçınmak veya soruşturmayı güçleştirmek.

k. İş yerindeki kapalı alanlarda ve servis araçlarında tütün mamullerini kullanmak.

l. İşyerinde ilan edilen veya edilecek, İşyeri İç Yönetmeliği, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği talimat ve kurallarına aykırı hareket etmek.

m. Bir sözleşme dönemi içerisinde mazeretsiz olarak en az iki defa uzaktan hizmet içi eğitimlere katılmamak.

n. Bir sözleşme dönemi içerisinde mazeretsiz olarak en az iki defa uzaktan eğitim ve öğretim faaliyetlerini icra etmemek.

o. Görev yeri sınırları içerisinde herhangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak.

ö. İş yerinde kavga çıkarmak veya çıkmasına sebebiyet vermek.

p. İnternet, sosyal medya ve benzeri bilgi teknolojileri vasıtasıyla işyeri, iş arkadaşları ve amirleri hakkında yanlış bilgiler vermek, gerçeğe aykırı suçlamalar yapmak ve kanunların suç saydığı hakaret edici ve aşağılayıcı ifadelerde bulunmak.

r. Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek.

D. İşten Çıkarma:

İşten çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a.4857 sayılı Kanunun 25’inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak.

b.Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek.

c. Bakanlık, proje, çalıştığı kurum, mesai arkadaşları, amirleri ve özellikle öğrencilere ait bilgi ve belgeleri izinsiz ve uygunsuz bir şekilde üçüncü kişilerle paylaşmak, dağıtmak veya çıkarları doğrultusunda kullanmak.

ç. Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak.

d. İdeolojik veya siyasi amaçlarla çalıştığı yerin huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak, işi yavaşlatmak ve toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak.

e. Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek.

f. Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak.

g. Amirlerine, görev arkadaşlarına ve öğrencilerine fiili tecavüzde bulunmak.

ğ. Yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak.

h. Devlet aleyhine çalışan örgütlerle herhangi bir nedenle bağlantısı bulunmak, lehine çalışmak, üye olmak.

ı. 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek.

i.Çalıştığı kurumdaki çocuk ve öğrencileri darp etmek.

j. İş ilişkisi içerisinde bulunulan kişi, kurum-kuruluşlar ve/veya Kurum tedarikçilerinden doğrudan veya aracı eliyle iş ve insan ilişkilerinden doğan olağan hediyeler ölçüsünü açıkça aşan hediyeler almak.

k. Özel çıkar karşılığı görevini veya yetkilerini kötüye kullanmak veya kullandırmak.

l. İş ilişkisi içerisinde bulunulanlarla ve/veya Kurum tedarikçileri ile doğrudan veya dolaylı açık veya gizli ortaklık kurmak veya bu kişi / kişilerle iş yapmak.

m. Her türlü defter belge ve kayıtları tahrip etmek veya ettirmek veya kaybolmasına neden olmak.

n. Personelin, işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç iş günü işine devam etmemesi.

o.İşyerinde verimi düşüren, maliyeti yükselten sonuçlar doğuran eylemlere katılmak veya bu eylemlerin teşvik etmek.

ö. Bir sözleşme dönemi içerisinde en az üç defa mazeretsiz olarak uzaktan hizmet içi eğitimlere katılmamak.

p. Bir sözleşme dönemi içerisinde en az üç defa mazeretsiz olarak uzaktan eğitim ve öğretim faaliyetlerini icra etmemek.

r. Kendileri ile imzalanan “Tarafsızlık ve Gizlilik Beyannamesi”nde belirtilen kurallara uymamak.

s. Her ne şekilde olursa olsun fiziksel şiddet, cinsel taciz, tehdit içeren fiil ve eylemlerde bulunmak.

(2) Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir.

Madde 10- Sözlü Uyarı, Uyarma, Kınama cezalarından birisi ile cezalandırılan kişi, aynı ceza verilmesini gerektiren fiil ve hallere devam etmesi durumunda bir üst ceza ile cezalandırılır. Disiplin Soruşturması kapsamında bulunmayan, ancak olaya adı karışan diğer sorumlular hakkında da Disiplin Kurulu doğrudan tahkikat yapabilir. Ayrıca bu kişilerin olaya ilişkin savunmalarını isteyebilir. Disiplin ihlaline sebep fiil ile illiyet bağı bulunması halinde bu kişiler de yönerge doğrultusunda cezalandırılabilir.

Madde 11- Bu yönergede açıkça sayılmayan bir fiilin meydana gelmesi durumunda; işçinin bu fiilinin karşılığında, fiile en yakın ve benzer olan fiilin gerektirdiği disiplin cezası uygulanır. Ayrıca 4857 sayılı Kanunun hükümleri göz önüne alınarak da işlem yapılır.

Madde 12- Disiplin cezasını gerektiren ihlalin sonradan öğrenilmesi durumunda derhal disiplin soruşturmasına başlanır. İhlalin öğrenilmesinden sonra bir ay içerisinde soruşturmaya başlanmaz ise disiplin soruşturması zaman aşımına uğrar. Disiplin soruşturması sonucu Proje Disiplin Kurulu tarafından en geç iki ay içerisinde değerlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Disiplin Kararlarının Tebliği ve İtiraz

Madde 13- Proje Disiplin Kurulunca alınan karar beş iş günü içerisinde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü kararın kişiye tebliği amacıyla görev yaptığı kuruma gönderir. Kişinin çalıştığı kurum tarafından karar kişiye beş gün içerisinde yazılı olarak tebliğ edilir. Kişiye tebliğ tarihinden itibaren karar yürürlüğe girer. Disiplin kararına itiraz kişinin bağlı olduğu kuruma vereceği dilekçe ile yapılır. Kişi dilekçesi, üst yazı ile Proje Merkez Disiplin Kuruluna gönderilir. Proje Disiplin Kurulu itirazı 15 gün içerisinde değerlendirerek karara bağlar.

Madde 14- Disiplin Kurulu Yönergesi PIKTES kapsamında 4857 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalıştırılan ve çalıştırılacak olan tüm personele sözleşme ekinde verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürürlükve Yürütme

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge

Madde 15- 15.05.2019 tarihli ve 9587003 sayılı Makam onayı ile yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı

Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) Koordinatörlüğü Proje Disiplin Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 16- Bu yönerge, PIKTES kapsamında sözleşmede belirtilen sürede veya proje süresince çalıştırılan personelin göreve başladığı süreden itibaren disiplin işlerini de kapsamak üzere yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17- Bu yönerge hükümlerini, PIKTES Proje Merkez Disiplin Kurulu yürütür.

 

 

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
bonus veren siteler
aspercasino giriş bahsine giriş pasgol giriş meritroyalbet liderbahis giriş blackjack siteleri casinovale
Bursa Haber instagram profil fotoğrafı büyütme güvenilir takipçi satın alma