EKYS Hazırlanan Öğretmenler için Anayasa ve Tarihten 100 soru 100 Cevap

7 dk


76

Bu yazıyı paylaşabilirsiniz !

0Shares
0 0

Sevgili öğretmen arkadaşlar EKYS kaynak kitabı araynalr için yardımcı olmak için tarih ders notları tarzında Tarihten 100 soru 100 cevap hazırladık. Umarız beğenirsiniz.

Bizden çok Nurettin AKMAN‘ a teşekkür edersiniz.

 

EKYS Tarih Notları, Soru Cevaplı Kısa Notlar

Bildiğiniz üzere yönetmelik değişikliği sonrası EKYS yüzde 50, Ek-1 yüzde 30, mülakat yüzde 20 oldu.
Önceki yönetmelikte EKYS yüzde 80, mülakat ise yüzde 20’idi.
Örneğin sınavdan 60 alan biri mülakattan da 60 aldığında ikisinin ortalaması olarak yine 60 alıp tercih yapabiliyordu.
Ancak yeni yönetmelikle işler karıştı gibi. Mesela sınavdan 80 alan biri sınav notunun yüzde 50’sini alıyor.
Bu da 40 puan yapıyor. Mülakattan da 80 alınca onun da yüzde 20’si olan 16 puanı alıyor ve ikisinin toplam puanı 56 oluyor.
Ek-1’den 10 puan alsa onun da yüzde 30’undan 3 puan yapıyor.
Üçünün toplamı 59 puan yapıyor. Bu durumda nasıl tercih verecek böyle biri?

 

EKYS SINAVINA ÖSYM TARZINDA 100 ANAYASA SORUSU

Nurettin AKMAN

 

1-Türkiyenin ilk anayasal belgesi nedir?

1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu

 

2.Türk milletinin İlk Yazılı anayasası hangisidir

1876 Kanuni Esasi

 

 1. Çağdaş anlamda dünyanın ilk yazılı anayasası nedir?

1787 ABD anayasası

 

4.Yaygın kanaate göre, Osmanlı’da ilk anayasal belge nedir?

1808  Sened-i İttifak

 

 1. Türkiye’nin en katı anayasası hangisidir?

1982 Anayasası

 

 1. 1982 anayamıza göre yürütme yetkisi kime aittir

Cumhurbaşkanı

 

 1. 1982 Anayasasına göre, kanun yapma yetkisi kime aittir?

Türkiye Büyük Millet Meclisi

 

 1. TBMM seçimleri kaç yılda bir yenilenir?

5 yıl

 

 1. Kanunlar cumhurbaşkanınca kaç gün içinde yayımlanır?

15 gün

 

 1. Hangi kanunu cumhurbaşkanı veto edemez?

Bütçe Kanunu

 

11.Kanunlar nerede yayınlanır?

Resmi Gazete

 

 1. 1982 Anayasasına göre, kanun teklif etmeye kim yetkilidir?

Bakanlar kurulu

Milletvekilleri

 

13.Vekil seçilen bir kişiye mazbatayı kim verir

İl seçim kurulu verir

Ve böylece dokunulmazlık başlar

 

14.Milletvekilinin dokunulmazlığını kim kaldırır

TBMM kaldırır

 

 1. Milletvekilliğinin kendiliğinden sona erme halleri nelerdir

Ölüm

Gaiplik

TC vatandaşlık kaybı

Yeniden seçilememe

Cumhurbaşkanı olma

Cumhurbaşkanı yardımcısı olma

Bakan olma

Durumlarında milletvekilliği sona erer

 

 1. Kanunların ve tüzüklerin uygulamanmasına ilişkin ayrıntıları gösteren düzenleyici işlemlere ne ad verilir?

Yönetmelik

 

17.TBMM nin seçtiği üyeler kimlerdir

TBMM başkanı

Kamu başdenetçisi

Anayasa Mahkemesi üyeleri

RTÜK üyeleri

Sayıştay Başkan ve Üyeleri

HSK üyeleri

 

18.Kanunlar ne zaman yürürlüğe girer

Resmi gazetede yayınlandığı gün yürürlüğe girer

Eğer ki kanunda şu tarihte yürürlüğe girer ibaresi yoksa

 

19.Normlar hiyerarşisi ne demektir buna kanunlar hiyerarşisi de denebilir

Anayasa

Kanun

Milletler arası anlaşma

Yönetmelik

Genelge

Yönerge

 

20.Meclis çalışma takvimi nasıldır

1 Temmuz ile 1 Ekim tarihleri arası tatildedir

Tatil dışında meclis 15 gün ara verebilir

 

 1. Türk tarihinin tek yumuşak yazılı anayasası hangisidir?

1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu

 

 1. Devletin dini İslam’dır, hükmü ne zaman anayasadan çıkarılmıştır?

1928

 

23.Devletin vasıfları arasına laiklik ve ilkeler ne zaman eklenmiştir?

1937

 

24.Çok partili siyasi hayata ne zaman geçilmiştir?

1946

 

 1. 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra siyasi iktidarın başına gelen kurul hangisidir?

Milli Birlik Komitesi

 

26.Kanun hükmünde kararnameler hangi dönemde kabul edilmiştir?

1971 – 1973 ara rejimi

 

27.Cumhurbaşkanı olma şartları nelerdir

TC Vatandaşı olmak

40 Yaşını doldurmuş olmak

Yükseköğrenim mezunu olmak

Milletvekili yeterliliğine sahip olmak

 

 1. Kanunların anayasaya uygunluk denetimini gerçekleştirmek için kurulan mahkeme hangisidir

Anayasa Mahkemesi

 

29.Cumhurbaşkanını kim seçer kaç yıllığına en fazla kaç defa seçilebilir

Halk seçer

5 yıllığına seçilir

En fazla 2 defa cumhurbaşkanı olunabilir

 

 1. İki meclisli yasama organı sistemi hangi anayasada öngörülmüştür?

1961 Anayasası

 

31.1982 Anayasasına göre, hangi hallerde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması durdurulabilir?

Savaş,

Seferberlik,

Olağanüstü haller

 

32.Kimler cumhurbaşkanlığa aday gösterebilir

Siyasi parti grupları

Son seçimde en az %5 oy alan parti

En az 100 bin seçmenin imzası

 

33.Milli güvenlik Kurulu Üyeleri Kimlerdir

Cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı yardımcıları

Adalet

İçişleri

Dışişleri

Milli savunma

Genelkurmay

Kuvvet komutanlıkları

 

 1. TBMM üyelerinin meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden sorumlu tutulamamalarına ne denir?

Yasama sorumsuzluğu

 

35.TBMM her yıl hangi ayda kendiliğinden toplanır ve TBMM’nin çalıştığı bir döneme ne ad verilir?

Ekim ayı – Yasama yılı

 

36.TBMM’nin toplantı yetersayısı nedir

TBMM üye tamsayısının (600) 1/3’üdür.

 

37.Milli Güvenlik Kurulu nasıl çalışır

2 ayda bir toplanır

Gündemi cumhurbaşkanı belirler

Genelkurmay başkanı gündem önerisinde bulunabilir

 

38.Bakanlar Kurulu üyeleri kurula katılamadıkları zaman kime vekalet verebilir?

Diğer bir bakana

 

39.TBMM’nin çalışmasını düzenleyen ve maddi anlamda anayasa sayılan düzenleyici işleme ne ad verilir?

TBMM içtüzüğü

 

40.Genelkurmay başkanını kim atar

Cumhurbaşkanı atar

 

 1. Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek yetkisi kime aittir?

TBMM

 

42.1982 Anayasasına göre, meclisin ara verme veya tatil sırasında olağanüstü toplantıya çağırılması yetkisi kime aittir?

Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı

 

43.Cumhurbaşkanı makamında bulunmadığı zaman bu makama kim vekalet eder?

Cumhurbaşkanı yardımcısı

 

44.Ohal süresi ne kadardır

Cumhurbaşkanı 6 aylığına

TBMM ise 4 aylığına ilan edebilir

 

 1. 1982 Anayasasına göre, siyasi partilere kimler üye olamaz
 2. Yüksek öğrenim öncesi öğrenciler
 3. Yüksek yargı memurları
 4. Devlet memurları
 5. Askeri öğrenciler
 6. TSK mensubları

 

46.Seçimlerin ve halkoylarının genel idaresi ve denetimi hangi kurumun yetkisindedir?

Yüksek Seçim Kurulu

 

47.Bir milletvekili cumhurbaşkanı olursa milletvekilli ğinin durumu ne olur?

Milletvekilliği kendiliğinden sona erer.

 

 1. 1982 Anayasasına göre, cumhurbaşkanını kim seçer?

Halk seçer İlk turda %50 den fazla oy alan seçilir

İlk turda alan yoksa en çok oyu alan iki aday ile iki hafta sonraki ilk Pazar günü seçim yapılır

Bu seçimde iki adaydan en çok oyu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur

 

 1. Cumhurbaşkanı olan kişinin partisi ile ilişiği kesilir mi

Kesilmez

 

50.Anayasa mahkemesi ne zaman kurulmuştur ve üye sayısı kaçtır

1961 anayasası ile kurulmuştur

3 üyeyi TBMM seçer 12 üyeyi ise Cumhurbaşkanı seçer

 

 1. Uyuşmazlık mahkemesi başkanını kim seçer

Anayasa mahkemesi seçer

 

 1. İstimlak ne demektir İstimval ne demektir

İstimlak toprağı  kamulaştırma demektir

İstimval ise  taşınırı kamulaştırma demektir

 

53.Başkent teşkilatında kimler bulunur

Cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı yardımcıları

Bakanlıklar

 

 1. Bir bakanın Yüce Divan sıfatı verilen Anayasa Mahkemesi’ne sevk edilmesi durumunda ne olur?

Bakanlığı düşer.

 

55.TBMM seçimlerinin ertelenmesi hangi halde mümkündür?

Savaş sebebiyle seçimler ertelenebilir.

 

 1. Köy İhtiyar Heyeti Kararı ile Köyün ihtiyaçları için toplanan vergiye ne denir

Salma denir

 

57.Kırsal kesimde birçok kişinin katkısı ile iş yapılma usulüne ne ad verilir

İMECE usulü

 

58.Ülkemizde hangi seçim sistemi kullanılmaktadır

Nispi temsil sistemi

Dhont usulü belirleme

 

 1. Bir yerleşim merkezinde belediye kurulabilmesi için nüfusunun kaç olması gerekir

5 Bin

 

60.Yargıtay başkanını seçme yetkisi kimdedir?

Yargıtay Genel Kurulu

 

 1. Seçim ilkeleri anayasamıza göre nelerdir

Genel oy

Eşit oy

Gizli oy

Açık sayım

Tek dereceli seçim

Seçimlerin serbestliği

Seçimlerin yargı denetimine tabi olması

 

62.Hangi düzenleyici işlemlere karşı Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açılabilir?

Kanun

Kanun Hükmünde Kararname

 

 1. Siyasi partilerin genel merkezleri nerede bulunur

Ankarada bulunur

Ayrıca siyasi partiler yurtdışında da teşkilatlanabilir

 

65.Para basılmasına karar verecek makam hangisidir?

TBMM

 

66.Büyükşehir belediyesi olabilmek için gereken nüfus miktarı ne kadardır

750 bin

 

 1. Kamu İktisadi Kurumları Hangileridir

Devlet malzeme ofisi

Ziraat bankası

Türkiye denizcilik kurumu

Devlet yatırım bankası

Çaykur

Toprak mahsulleri ofisi

BOTAŞ

TÜPRAŞ

TCDD

PTT

 

 1. Milletvekili seçilme yaşı kaçtır

18

 

69.Bir kimsenin milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olup olmadığına karar veren kurum neresidir

YSK dır

 

70.Sert çekirdek haklar hangileridir

Yaşama hakkı

Din ve vicdan hürriyeti

Suç ve cezalar geçmişe yürütülemez

Masumiyet karinesi

 

 1. Siyasi partilerin mali denetimini kim yapar

Sayıştay aracılığıyla Anayasa Mahkemesi yapar

Yani Anayasa Mahkemesi yapar

 

72.Cumhurbaşkanı hangi yargı mercilerine atamalarda bulunabilir?

Anayasa Mahkemesi

Danıştay

Yargıtay

Askeri Yargıtay

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi

Hakimler ve Savcılar Kurulu

 

74.1982 TC Anayasasına göre, seçim kanunlarında hangi ilkeler göz önüne alınmalıdır?

Temsilde adalet

İdarede istikrar

 

75.1982 TC Anayasasına göre, siyasi partiye üye olabilmek için kaç yaşını doldurmuş olmak gereklidir?

18 yaş

 

76.Yüksek öğretim elemanlarının siyasi partide vazife olmaları ne şekilde olabilir?

Bu kişiler ancak siyasi fırkanın merkez organlarında çalışabilirler.

 

77.İdari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii neresi kabul edilir?

Danıştay

 

78.Adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki vazife ve hüküm uyuşmazlıklarını çözümleyen merci neresidir?

Uyuşmazlık Mahkemesi

 

79.Hakimler ve Savcılar Kurulunun başkanı kimdir?

Adalet Bakanı

 

 1. Hangi kanunun anayasaya aykırılığının ileri sürülemeyeceği öngörülmüştür?

İnkılap kanunları

 

81.1982 TC Anayasasına göre inkılap kanunları nelerdir?

430 sayılı Tevhidi Tedrisad Kanunu

671 sayılı Şapka İktisası Kanunu

677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile bir takım ünvanların men ve ilgasına dair kanun

473 sayılı kanunun 110. maddesi ile evlenme akdinin evlendirme memuru önünde yapılacağına dair hüküm.

1288 sayılı Beynelmilel Erkamının Kabulü Hakkında Kanun

1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun

2590 sayılı efendi, bey, paşa gibi lakab ve ünvanların kaldırılmasına dair kanun

2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun

 

 1. Süreli veya süresiz yayın çıkarmak için nereden izin alınmalıdır?

Süreli veya süresiz yayın önceden izin almaksızın ve mali teminat yatırmaksızın çıkarılabilir.

 

83.Siyasi partilerin meclise girmek için alması gereken oy ile devletten mali yardım alabilmesi için gereken oy oranı nedir

Meclise girebilmesi için yüzde 10

Devletten mali yardım için ise yüzde 3

 

 1. Anayasamıza göre milletvekili seçilmemeleri halinde mesleklerine tekrar dönemeyecek meslekler hangileridir

Hakimler ve savcılar

Yüksek yargı organları mensupları

Silahlı kuvvetler mensupları

 

 1. Yürürlük tarihi belirtilmemiş olan kanunlar ne zaman yürürlüğe girer

Yayınlandıkları gün yürürlüğe girer

 

 1. Anayasa değişikliklerinde mecliste nasıl oy kullanılır

Gizli oy kullanılır

 

87.Bütçe kanun teklifini kim meclise sunar ve ne zaman sunar

Cumhurbaşkanı sunar

Mali yılbaşından en az 75 gün önce sunar

 

88.Hakimler ve savcılar kuruluna üye seçmek kimin görevidir

TBMM nin görevidir

 

 1. Devlet Denetleme Kurulu hangi kurumu denetleyemez

Yargı organlarını denetleyemez

 

90.Cumhurbaşkanı yönetmelik çıkarabilir mi

Evet çıkarabilir 2017 ile bu yetki verildi

 

91.MGK genel sekreteri Milli Güvenlik Kuruluna üye midir

Hayır değildir

 

 1. Genelkurmay başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları hangi kuruma bağlıdır

Milli savunma bakanlığına bağlıdır

 

 1. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil

Güvenlik Komutanlığı hangi kuruma bağlıdır

İçişleri Bakanlığına bağlıdır

 

 1. Anayasamıza göre sıkıyönetim uygulaması var mıdır

2017 anayasa değişikliği ile kaldırılmıştır

 

 1. Anayasa mahkemesi yüce divan sıfatı ile kimleri yargılar

TBMM başkanı

Genelkurmay Başkanı

Kuvvet Komutanlıkları

 

 1. Milletvekilleri yüce divanda yargılanabilir mi

Yargılanamaz

 

96.Olağanüstühal Cumhurbaşkanlığı kararnamesi anayasa mahkemesi tarafından denetlenebilir mi

Denetlenemez

 

 1. Cumhurbaşkanlığı teşkilatında kimler görev yapar

Cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı Yardımcıları

Özel Kalem Müdürlüğü

İdari İşler Başkanlığı

Politika kurulları

Bağlı kuruluşlar

Ofisler

Bakanlıklar

 

98.Anayasamıza göre en yüksek devlet memuru kimdir

Cumhurbaşkanlığı idari işler başkanı

 

99.Cumhurbaşkanlığı ofisleri hangileridir

Dijital Dönüşüm Ofisi

Finans Ofisi

İnsan Kaynakları Ofisi

Yatırım Ofisi

 

100.Belediyeler nasıl kurulur

Cumhurbaşkanlığı kararı ile kurulur

Nurettin AKMAN


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

76
Admin

Öğretmenim. Öğretmen arkadaşlarıma faydalı olmak için Hobi olarak bu blogta yazıyorum.

0 Yorum

Bir Cevap Yazın